Get in touch with us:  contact@emproveproject.eu

Exchange House Ireland – Nacionalinė keliautojų tarnyba

Exchange House Ireland (EHI) yra didžiausias Airijos keliautojų bendruomenės paslaugų teikėjas. Keliautojų bendruomenė yra airių etninių mažumų grupė, kuriai būdingas žemas išsilavinimas, prasta sveikata, kuri patiria diskriminaciją, socialinę atskirtį bei skurdą. Organizacija Exchange House Ireland remia šeimas, teikdama keturias pagrindines paslaugas: parama šeimai ir intervencija krizės atveju; psichinės sveikatos priežiūros paslaugos ir savižudybių prevencija; švietimas ir mokymas; paslaugos vaikams ir jaunimui. EHI komandą sudaro kvalifikuoti, patyrę ir akredituoti specialistai, kurie dirba su vaikais, jaunais žmonėmis ir suaugusiais. Organizacija, kartu su partneriais iš įvairių Europos šalių, įgyvendina Europos Komisijos finansuojamus projektus suaugusiųjų švietimo, socialinės atskirties mažinimo, kovos su smurtu artimoje aplinkoje, nuotolinio mokymosi srityse.

EHI koordinavo du tarptautinius projektus pagal JUSTICE programą, kuriuos finansavo Europos Komisija, kovos su smurtu artimoje aplinkoje srityje.

Daugiau informacijos rasite:  www.exchangehouse.ie

CATRO Bulgaria

CATRO yra tarptautinė personalo konsultavimo įmonė, kuri specializuojasi įdarbinimo, mokymo, organizacijų konsultavimo, ugdomojo vadovavimo, asmeninio tobulėjimo ir karjeros konsultavimo strityse bei ES projektuose. Jaunoji CATRO profesionalų komanda žino visas įdarbinimo bei atrankos proceso paslaptis. Ji taip pat žino, kaip atrinkti kandidatą ir parinkti jam tinkamiausią darbdavį.

Įmonė CATRO yra tarptautinės grupės dieBerater dalis. CATRO sėkmingai įgyvendina integracijos į darbo rinką, paramos nepalankioje padėtyje esančioms grupėms, suaugusiųjų mokymo, ratifikacijos, verslumo ir kitus projektus.

Daugiau informacijos rasite:  www.catrobg.com

Magenta Consultoria Projects

Magenta Consultancy (Magenta) yra lyčių ir sociokultūrinio tarpininkavimo konsultacinė agentūra, įsteigta 2003 m. Organizacija specializuojasi dirbti socialinėje, švietimo ir sveikatos srityse, tokiose, kaip lyčių lygybė, smurto prevencija, narkotinių medžiagų vartojimo prevencija, socialinė integracija bei integracija į darbo rinką. Lyčių lygybės srityje Magenta Consultancy įgyvendina įvairias programas, skirtas vietos ir regionų administracijos darbuotojams, bei nevyriausybinėms organizacijoms. Daugiausia Magenta veikla orientuota į lyčių lygybės skatinimą tarp jaunimo ir suaugusiųjų, suvokimo apie moterų ir vyrų lygybę visuomenėje didinimą, savivertės didinimo ir įgalinimo projektų, skirtų moterims, įgyvendinimą.

Atsižvelgiant į tai, kad kuriamos programos būtų visapusiškos, Magenta komandą sudaro įvairūs specialistai: psichologai, socialiniai darbuotojai, pedagogai, filologai, suaugusiųjų švietėjai, filosofai, teisininkai. Visi darbuotojai specializuojasi lyčių lygybės srityje. Magenta turi daug patirties lyčių lygybės skatinimo ir smurto prevencijos srityje – įgyvendintas Grudntvig projektas „Sofija: moterų įgūdžių tobulinimas ateities darbo rinkai“; konsultacinis darbas Kastilija ir La Manča Ispanijos autonominio regiono vyriausybės lyčių lygybės skyriuje; Ispanijos moterų instituto remiama „Irene“ programa, kurią Karenjas mieste vykdė Magenta, siekiant užkirsti kelią smurtui dėl lyties.

Daugiau informacijos rasite:  www.magentaconsultoria.com

Socialiniu Inovaciju Fondas

Socialinių inovacijų fondas (SIF) yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 1994 metais kaip labdaros ir paramos fondas, siekiantis užtikrinti pagalbą bei lygias galimybes socialinėje atskirtyje esantiems asmenims per socialines inovacijas ir švietimą, informavimą ir konsultavimą. SIF dirba su įvairiomis socialinės atskirties grupėmis – bedarbiais, neįgaliaisiais, moterimis, patyrusiomis smurtą, vienišais tėvais, atokiose vietovėse gyvenančiais žmonėms, vyresnio amžiaus žmonėmis, migrantais.

Socialinių inovacijų fondas yra viena iš efektyviausiai dirbančių Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, vykdančių veiklą įvairiose srityse, tokiose kaip demokratijos kūrimas, moterų žmogaus teisės, lyčių lygybė ir įvairovė, socialinėje atskirtyje esančių grupių įtraukimas į visuomenę.

Socialinių inovacijų fondas yra Lietuvos moterų lobistinės organizacijos, kuri vienija apie 40 moterų organizacijų, narė. LMLO yra Europos moterų lobistinės organizacijos (European Women‘s Lobby Organization) narė.

Daugiau informacijos rasite:  www.lpf.lt

ANUP International

ANUP-International yra nevyriausybinė organizacija, dirbanti suaugusiųjų švietimo ir profesinio mokymo srityse. ANUP-International daugiausia dirba su europiniais projektais,bendradarbiauja su populiariais universitetais visoje Rumunijoje.
Veiklos sritys: pilietiškumas, raštingumas, socialinių paslaugų sritys, užsienio kalbos ir kt.
ANUP International bendradarbiauja su ministerijomis, profesinėmis organizacijomis, įmonėmis bei įdarbinimo agentūromis vietiniu ir tarptautiniu lygiu, siekdama palengvinti suaugusiųjų integraciją, ypač esančių sunkioje situacijoje. Pajamas organizacija daugiausia gauna iš europinių programų ir rėmėjų.

Dalyvaudama projektuose, organizacija Anup International dirba su įvairių sričių ekspertais.

Organizacija įgyvendino projektą „Sunia Geel“ kovos su smurtu artimoje aplinkoje srityje, šiuo metu įgyvendina „Sunia Geel 2“ projektą.

ANUP International kartu su partneriais surengė 30 mokymų socialiniams darbuotojams iš 15-os šalių, dalyvavo visuomenės informavimo kampanijose prieš smurtą artimoje aplinkoje, teikė konsultacijos asmenims, patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje (moterimis, jauniems žmonėms ir vaikams), organizavo meno terapijos sesijas.

Daugiau informacijos rasite:  www.anupinternational-dalles.ro

die Berater ®

Organizacija die Berater® Unternehmensberatungs GmbH (www.dieberater.com) dirba suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo ir žmogiškųjų išteklių vystymo srityse. Organizaciją 1998 metais įkūrė Martin Röhsner, o dabar joje dirba 350 darbuotojų, daugiau nei 40-yje vietų visoje Austrijoje. Papildomi centrai yra įkurti Slovakijoje, Slovėnijoje ir Bulgarijoje. Organizacija die Berater® yra vienas iš didžiausių mokymo centrų Austrijoje, kuri planuoja, organizuoja ir įgyvendina personalo ugdymo ir mokymo programas maždaug 23 000 žmonių kasmet.

die Berater ® paslaugos yra skirtos privatiems asmenims, didelėms ir mažoms nacionalinėms ir tarptautinėms organizacijoms dirbančioms įvairiuose sektoriuose. Pagrindinės organizacijos die Berater veiklos sritys yra šios: suaugusiųjų švietimas, atleistųjų iš darbo įdarbinimas, ES projektai bei konsultavimas dėl projektų įgyvendinimo.

Daugiau informacijos rasite:  www.bridgestoeurope.com      www.dieberater.com

BUPNET

BUPNET, įkurta 1985 metais, yra suaugusiųjų švietimo paslaugas teikianti institucija, akredituota TÜV CERT pagal kokybės valdymo standartą UNI EN ISO 9001: 2000. BUPNET misija – inovacijų, susijusių su mokymu ir švietimu, skatinimas. BUPNET organizuoja mokymo kursus įvairiuose sektoriuose (atliekų tvarkymas, atsinaujinančioji energetika, socialinė ir sveikatos priežiūra, turizmas, ekonomika, informacijos ir ryšių technologijos, komunikacija), įgyvendina europinius ir nacionalinius projektus.

2001 metais BUPNET sukūrė savo daugiakalbę e-mokymosi ir bendradarbiavimo platformą, kuri tapo neatsiejama apdovanojimą pelniusio projekto „LIFE Environment“ bei įvairių kitų ES ir nacionalinių projektų dalimi. BUPNET turi sukaupusi didelę patirtį koordinuojant europinius projektus suaugusiųjų švietimo, mokymo ir e-mokymosi srityse, išmano apie naujoviškų mokymosi būdų privalumus ir trūkumus, jų galimybes ir ribas, ypač apie mišraus mokymosi ypatumus.

Daugiau informacijos rasite:  www.bupnet.eu