Свържете се с нас:  contact@emproveproject.eu

 

Научете повече за организациите, участвали в създаването на платформата EMPROVE:

Exchange House Ireland – National Traveller Service

Exchange House Ireland (EHI) е най-големият доставчик на услуги за Travellers обществото в Ирландия. „Номадите“ са етническа малцинствена група, която преживява дискриминация, социално изключване, бедност, ниско образование и недобро здраве. EHI подкрепят семействата чрез предоставяне на четири основни услуги: Фамилна подкрепа и кризисна интервенция, Психическо здраве и превенция на самоубийства, Образование и обучение и Услуги за децата и младите хора. Екипът им от квалифицирани, опитни и акредитирани професионалисти работи с деца, млади хора и възрастни. Работят също и върху проекти, финансирани от Европейската комисия с партньори в цяла Европа в сфери като образование, социално включване, домашно насилие, онлайн образование и добри практики.

До момента EHI е координирала два международни проекта в сферата на домашното насилие, финансирани от Европейската Комисия в подраздел JUSTICE .

Научете повече тук:  www.exchangehouse.ie

КАТРО България

КАТРО е международна компания за ЧР консултиране, която специализира в подбора, обученията, организационното консултиране, коучинга и подкрепата на личностното развитие, кариерно консултиране и европейски проекти. Младият екип от професионалисти на КАТРО знае всички тайни в процеса по подбор и как да намери идеалното съвпадение между кандидата и най-подходящия работодател.

Освен това, като част от межународната група на dieBerater, КАТРО е член на общността „Bridges to Europe“. КАТРО успешно реализира проекти в сферата на интеграцията на трудовия пазар и подпомагането на групи в неравностойно положение, обучението на възрастни, валидацията, предприемачеството и т.н.

Научете повече тук:  www.catrobg.com

Magenta Consultoria Projects

Magenta Consultancy е испанска консултантска компания, основана 2003 г. и осъществяваща социо-културни консултации и консултации във връзка с пола. Специализират в области, свързани със социални, образователни и здравни въпроси като равенство на половете, превенция на насилието, превенция на употребата на наркотици, програми за социално-трудова ориентация и др. В сферата на равенството на половете Magenta развиват различни програми не само за локални и регионални административни структури, но и за неправителствени организации. Основните дейности, имплементирани от Magenta, са фокусирани върху употребата на несексистки език, насърчаване на равенството между половете при деца и възрастни, училища за семейства за обучаване на децата в ценности на равенство, програми за информираност на граждани, проекти за овластяване и повишаване на самочувствието на жени и др.

Отчитайки важността на добре развитите всеобхватни програми в предишни сфери, Magenta разполага с разнообразен екип, състоящ се от психолози, социални работници, педагози, филолози, обучители, философи и адвокати, които специализират в сферата на равенството на половете. Всички те имат огромна експертиза в насърчаването на равенството между половете и превенцията на домашното насилие благодарение на работата на Magenta, например в Асоциацията Grudntvig – “Софи: развиване на уменията на жените за бъдещите изисквания на пазара на труда“; в Звената занимаващи се с въпроси на пола за правителството на Кастиля Ла-Манча или в Програмата „Irenne“, подпомагана от Испанския институт на жените и развита от Magenta в община Кареньо с цел превенцията на домашното насилие.

Научете повече тук:  www.magentaconsultoria.com

Фонд за социални иновации

Фонд за социални иновации (Social Innovation Fund – SIF) е неправителствена организация, създадена 1994 г. за подпомагане на хора с по-малко възможности и в неравностойно положение (жени жертви на домашно насилие, безработни, възрастни хора в риск от изключване, хора с увреждания, емигранти, самотни родители, хора в отдалечени региони), целяща да направи положителни промени в живота им чрез достъп до образование, социална подкрепа, информация и съвети.

В днешно време, Фондът е една от водещите литовски неправителствени организации в Европа, които целят изграждането на демокрация, защита на правата и равенство на жените, насърчаването на разнообразие, както и социално включване на хорав неравностойно положение. Фондът активно промотира правата на жените и е член на Съвета на Литовското женско лоби (LWL), което е клон на организацията на Европейското женско лоби (EWL) и обединява около 40 женски неправителствени организации. Литовското женско лоби създаде мрежа от активни неправителствени организации, които работят върху превенцията на домашното насилие над жени.

Фондът активно участва в изграждането на обществени политики в Литва чрез имплементирането на Закона за равните възможности за мъже и жени, Закона за равенство и анти дискриминация, както и на Закона за защита от домашно насилие. С цел промяна на обществените политики във връзка с правата на жените, равенството на половете и превенцията на всякаква дискриминация, Фондът, в сътрудничество с Литовското женско лоби и други институции, организира 12 Европейскии 6 национални конференции и представи 9 резолюции пред Литовския парламент.

SIF има над 20 години опит в управлението на европейски проекти, в качеството си на ръководещ и координиращ повече от 80 европейски проекта.

Научете повече тук:  www.lpf.lt

ANUP International

ANUP-International е неправителствена организация, която работи в сферата на обучението на възрастни и професионалното обучение, основно по Европейски проекти, обръщайки се към мрежата си от известни университети в цяла Румъния. Сфери на дейност: гражданство, грамотност, социалната сфера, чужди езици и т.н. ANUP-Internantional поддържа сътрудничеството си и с други мрежи и организации като министерства, професионални организации, предприятия, бюра по труда на национално и локално ниво, за да подпомогне чрез обучение и преквалификация интеграцията на възрастни, особено на тези, които са в затруднено положение/трудна ситуация. Финансирането основно е от Европейски програми и спонсори.

В проектите, ANUP-International работи с експерти в различни области.

ANUP-International работи по проекта Sunia Geel, а в момента работи по Sunia Geel2, свързан с домашното насилие, и си сътрудничи с правителствената мрежа за социално подпомагане в 15 страни, реализирайки анализ на нуждите и представяйки резултатите в 15 семинара. В този контекст ANUP-International, заедно с всички 30 партньора, изнесе обучителни семинари със социални работници от 15 страни, проведе кампании за повишаване осведомеността по темата за борба с домашното насилие чрез изготвянето и разпространението на брошури и листовки (над 100 човека в окръг Яломица, Румъния – с преобладаващо ромско население), проведе консултативни сесии с жертви, жени и млади хора, деца, както и арт терапевтични сесии с жени и деца.

Научете повече тук:  www.anupinternational-dalles.ro

die Berater ®

“die Berater” Unternehmensberatungs GmbH (www.dieberater.com) се фокусира върху образованието на възрастни, професионалното обучение и развитието на човешките ресурси. Основана през 1998 година от Мартин Рьохснер, в die Berater® в момента работят 350 човека в над 40 локации в Австрия и с допълнителни центрове в Словакия, Словения и България. Планирайки, организирайки и ръководейки програми за развитие на персонала и обучителни програми за около 23,000 участника всяка година, die Berater® се нарежда сред най-големите образователни институти в Австрия.

Услугите на организацията са насочени към частни лица, национални и международни компании и организации във всички сектори, както големи, така и малки, както и към публичния сектор. Основните сфери на дейност на die Berater са: обучението на възрастни, преквалификация и Европейски проекти, както и проектно консултиране (www.bridgestoeurope.com).

Научете повече тук:  www.bridgestoeurope.com      www.dieberater.com

BUPNET

BUPNET, основана 1985 година, е организация, предоставяща обучение за възрастни, акредитирана от TÜV CERT според стандартите за качествен мениджмънт UNI EN ISO 9001:2000. Мисията на BUPNET е да популяризира иновациите в образованието и обучението. BUPNET успешно приключи няколко обучителни курса в различни сектори (управление на отпадъците, възобновяеми енергии, социално и здравно обслужване, туризъм, икономика, информационни технологии, приобщаване, комуникации и др.), финансирана както по Европейски, така и по национални проекти.

През 2001 година BUPNET разработи собствена многоезична и интерактивна онлайн обучителна платформа, която е ключова както за наградения проект LIFE, фокусиран върху околната среда, така и за други Европейски и национални проекти. BUPNET има значителен опит в Европейските проекти на тема образование, обучение и онлайн обучителни платформи, притежавайки голямо познание относно силните и слабите страни, възможностите и ограниченията на „новите начини за учене“ – особено по отношение специфичната дидактика на смесеното обучение.

Научете повече тук:  www.bupnet.eu