Овластяване на преживелите домашно насилие чрез подобряване на:

Предлаганата подкрепа:

Наличната подкрепа и за професионалистите в тази сфера – чрез обучение и ресурси.

Способността за разпознаване на знаците на Домашно Насилие:

Мрежуването и диалога на ключови заинтересовани страни, полицейски служители, медицински работници, работодатели и др. в посока подобрено разпознаване на знаците на насилие и подобрена подкрепа.

Мрежата:

Подобряване на връзката между предлаганите услуги за подкрепа и заинтересованите страни, релевантни за процеса, за да се правят информирани препоръки и да се подобри ефективността на комуникация в борбата с домашното насилие.

Работата на ниво стратегически препоръки:

на регионално, национално и транснационално равнище, в посока превенция и предотвратяване на домашното насилие.

EMPROVE! се позовава и на Истанбулската Конвенция и член 9 от Директива 29 на ЕС за жертвите на престъпления (2012 г.) като рамка за имплементация на своите дейности.