Нашето разбиране за Овластяване е разпознаването на вътрешната сила на жените, подкрепата в процеса на идентифициране и осъзнаване на собствените им способности и потенциал и вяра в техните умения във всяка стъпка oт процеса.

Съществуват доказателства за връзката между Овластяването и:

Повишена мотивация

По-силна ангажираност към поети задачи

По-голяма инициативност при осъществяване на отговорностите

Повече упоритост при среща с предизвикателства и пречки

По своето естество, Овластяването е свързано с четири основни компонента: увереност, чувство, че мога да влияя и въздействам, решителност и усещане за смисъл,

Смисълът

се разглежда като "двигателят на овластяването" и е свързан с чувството на лична значимост.

Компетентността

от друга страна се отнася към увереността в собствените способности и умения.

Решителността

се отнася към степента до която изпитваме свобода на избора как да се изпълни дадена задача, усещане за ниво на автономност и чувство за независимост.

Влиянието

засяга вярата в собствените възможности да влияем върху резултатите, усещането за контрол върху това, което се случва в заобикалящата ни среда.

(вж. също Spreitzer, 1995)

Ето защо подходът EMPROVE е силно ориентиран към овластяването на жените, преживели домашно насилие и се стреми да увеличи тяхното лично възприятие за смисъл, компетентност, решителност и влияние.