Европейската програма за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Целта на „Еразъм+“ е да подпомогне стратегията Европа 2020 за растеж, работни места, социално равенство и включеност, както и целите на ET2020, стратегическата рамка на ЕС за образование и обучение. В допълнение, „Еразъм+“ се стреми да изгради силни партньорства между образованието и бизнеса, за да насърчи иновациите и конкурентноспособността, повишавайки заетостта.

„Еразъм+“ предлага възможности за хора от всички възрасти, помагайки им да развият и да споделят знания и опит в институции и организации в различни държави.